همکاری عربستان با یمن

ای عرب های مفت خور از خدا بترسید به شما چه میرسد از این کشتار . مگر شیعیان با شما چکار کرده اند؟

هنوز چند هفته از کمک شما بی خدا ها به کشتار شیعیان نگذشته که خدای حق عذابش را فرو فرستاد    این سیل مگر خود به خود امده نخیر از سوی خداست

108 کشته مگر کم است ان هم در یک روز

مفت خورها

فقط نام اسلام را به دوش میکشید خدا لعنت کند شما را

/ 0 نظر / 15 بازدید